Contact Us

Soniya Magas Bah Mahila Shikshan Solapur

C/o Mrs. Anita Sanjay Jadhav,
35/2D Tirupati Nagar, Nilam Nagar Road,
Near Bolkote Nagar, Majarewadi Tal - North Solapur,
Dist.-Solapur - 6.
Maharashtra
Cell - +91 9730812925
Office no. 0217 6525282

 

  • Should be Empty: